Dla autorów

Procedura recenzowania

Kierując się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja wprowadza procedurę recenzowania zgodną z dokumentem „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa, 2011).

Podstawowe zasady kwalifikacji publikacji:

 1. Artykuły złożone do czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.
 2. W czasopiśmie „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” publikowane są artykuły spełniające określone przez Redakcję kryteria wstępne, w tym m.in. reprezentowanie przez tekst znacznej wartości merytorycznej oraz zgodność z profilem pisma.
 3. Odrzucane są propozycje tekstów niezgodne z wymogami redakcyjnymi dostępnymi na stronie czasopisma.
 4. Odrzucane są teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.
 5. Pismo nie zamieszcza tekstów publicystycznych.
 6. Szczegóły dotyczące zasad recenzowania zgłaszanych tekstów zawarto w części: Zasady recenzowania.

Zasady recenzowania:

 1. Redakcja czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” dokonuje wstępnej selekcji nadsyłanych tekstów. Na tym etapie oceniana jest adekwatność tematyki artykułu z profilem pisma, jego wartość merytoryczna, poprawność językowa i stylistyczna.
 2. Zaakceptowane przez Redakcję teksty podlegają ocenie przez recenzentów, których wskazuje redaktor naczelny spośród osób posiadających dorobek naukowy w swoich dziedzinach.
 3. W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej oceny artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review) przez dwóch niezależnych recenzentów.
 4. Recenzja ma formę pisemną (pobierz arkusz recenzji)
 5. Raz w roku na stronie internetowej pisma i jednym z jego numerów publikowana jest lista recenzentów.
 6. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
 7. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.

Zasady etyczne:

Do każdego artykułu należy dołączyć (drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą) deklarację autorstwa, ghostwriting i guest authorship (patrz: zakładka Zasady etyki publikacyjnej).

Informacje dla Autorów

Autorzy są odpowiedzialni za jakość przesyłanych artykułów, warstwę językową oraz kompletne i poprawne podanie źródeł.
Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanych artykułów, wprowadzania i zalecenia zmian oraz odrzucenia artykułów, w których nie wprowadzono zaleconych poprawek.

Wymogi formalne:

 1. W „Ch-S-P” publikowane są teksty o objętości do jednego arkusza wydawniczego (około 40000 znaków ze spacjami i przypisami dolnymi).
 2. Tekst musi uzupełniać tytuł, abstrakt w języku angielskim o objętości maksymalnie ½ strony i słowa kluczowe (maksymalnie 7). W tekście można stosować śródtytuły.
 3. Pliki z artykułami należy przesyłać na adres korespondencyjny redakcji w edytorze tekstowym WORD w formacie doc lub docx.
 4. Normy edytorskie dla tekstu: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, margines 2,5 cm. Tekst wyjustowany.
 5. Normy edytorskie dla przypisów: przypisy dolne, czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia pojedyncza. Przypis kończymy kropką. Odnośniki do przypisów w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym.

Zasady informowania Autorów (drogą elektroniczną) na kolejnych etapach publikacji:

 1. O przyjęciu tekstu do recenzji poinformujemy Autorów w ciągu 50 dni wysyłając informację na podany adres elektroniczny.
 2. O przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) poinformujemy autorów w ciągu 6 miesięcy.
 3. Tekst zostanie opublikowany w ciągu 24 miesięcy od momentu przyjęcia go do druku.

Zasady redakcyjne:

 1. W tekście podajemy imiona autorów, do których się odwołujemy, w przypisie wystarczy inicjał imienia.
 2. Przy pierwszym użyciu podajemy pełne brzmienie nazwy, a w nawiasie skrót, którym możemy posługiwać się w dalszej części tekstu.
 3. Cytaty: w tekście wyodrębniamy cudzysłowami; cytaty wewnątrz cytatu zaznaczamy « »; ingerencje autora w cytacie zaznaczamy w nawiasie kwadratowym.
 4. Ilustracje, tabele i schematy powinny być numerowane i opatrzone tytułem. We wszystkich przypadkach wskazać należy źródło (inicjał imienia,nazwisko, tytuł, miejsce i rok wydania, numer strony).
 5. Zwroty obcojęzyczne wyróżniamy w tekście kursywą.
 6. Przypisy dolne należy sporządzać według wzoru:

• monografie: inicjał imienia/imion (bez spacji, M.A.) oraz nazwisko autora, tytuł publikacji (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony;

Przykład:
M.A. Krąpiec, O życie godne człowieka, Warszawa 1990, s. 15.
• prace zbiorowe: inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), w: inicjał imienia, nazwisko redaktora, tytuł (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony;
Przykład:
A. Nowak, Polski patriotyzm wieku niewoli, [w:] Patriotyzm Polaków, J. Kłoczowski (red.), Kraków 2006, s. 19.
• czasopisma: inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), „tytuł czasopisma”, rok, numer strony;
Przykłady:
J. Sochoń, Czy naród polski ma szczególne powołanie od Boga?, „Przegląd Powszechny” 2010, nr 9, s. 51.
• źródła internetowe (w tym materiały dostępne w PDF): inicjał imienia, nazwisko, tytuł tekstu, pełny adres, data dostępu;
Przykłady:
A. Wiśniewski, Europa się starzeje, za: http://www.wlodkowic.pl/rcie/gru2005.html (4.04.2006).
• strony internetowe: pełny adres strony oraz datę jej wykorzystania. Usuwamy hiperłącza;
Przykład:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/topic/Justice-and-citizenship (12.10.2012).
• akty prawne: przywołanie zgodnie z organem promulgacyjnym;
Przykłady:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2009 nr 1, poz. 3.
Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., Dz.U. poz. 123.
Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, Dz. Urz. UE C 80 z 10.03.2001.
• kolejne przywołanie tej samej pozycji lub źródła: Ibidem i op.cit.
Przykłady:
H. Perkowska, Bóg filozofów, op.cit., s. 426.
Ibidem, s. 170.