Dla autorów

Procedura recenzowania

Kierując się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja wprowadza procedurę recenzowania zgodną z dokumentem „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa, 2011).

Podstawowe zasady kwalifikacji publikacji:

 1. Artykuły złożone do czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.
 2. W czasopiśmie „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” publikowane są artykuły spełniające określone przez Redakcję kryteria wstępne, w tym m.in. reprezentowanie przez tekst znacznej wartości merytorycznej oraz zgodność z profilem pisma.
 3. Odrzucane są propozycje tekstów niezgodne z wymogami redakcyjnymi dostępnymi na stronie czasopisma.
 4. Odrzucane są teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.
 5. Pismo nie zamieszcza tekstów publicystycznych.
 6. Szczegóły dotyczące zasad recenzowania zgłaszanych tekstów zawarto w części: Zasady recenzowania.

Zasady recenzowania:

 1. Redakcja czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” dokonuje wstępnej selekcji nadsyłanych tekstów. Na tym etapie oceniana jest adekwatność tematyki artykułu z profilem pisma, jego wartość merytoryczna, poprawność językowa i stylistyczna.
 2. Zaakceptowane przez Redakcję teksty podlegają ocenie przez recenzentów, których wskazuje redaktor naczelny spośród osób posiadających dorobek naukowy w swoich dziedzinach.
 3. W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej oceny artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review) przez dwóch niezależnych recenzentów.
 4. Recenzja ma formę pisemną (pobierz arkusz recenzji)
 5. Raz w roku na stronie internetowej pisma i jednym z jego numerów publikowana jest lista recenzentów.
 6. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
 7. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.

Zasady etyczne:

Do każdego artykułu należy dołączyć (drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą) deklarację autorstwa, ghostwriting i guest authorship (patrz: zakładka Zasady etyki publikacyjnej).

Informacje dla Autorów

Autorzy są odpowiedzialni za jakość przesyłanych artykułów, warstwę językową oraz kompletne i poprawne podanie źródeł.
Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanych artykułów, wprowadzania i zalecenia zmian oraz odrzucenia artykułów, w których nie wprowadzono zaleconych poprawek.

Wymogi formalne:

 1. W „Ch-S-P” publikowane są teksty o objętości do jednego arkusza wydawniczego (około 40000 znaków ze spacjami i przypisami dolnymi).
 2. Tekst musi uzupełniać tytuł, abstrakt w języku angielskim o objętości maksymalnie ½ strony i słowa kluczowe (maksymalnie 7). W tekście można stosować śródtytuły.
 3. Pliki z artykułami należy przesyłać na adres korespondencyjny redakcji w edytorze tekstowym WORD w formacie doc lub docx.
 4. Normy edytorskie dla tekstu: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, margines 2,5 cm. Tekst wyjustowany.
 5. Normy edytorskie dla przypisów: przypisy dolne, czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia pojedyncza. Przypis kończymy kropką. Odnośniki do przypisów w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym.

Zasady informowania Autorów (drogą elektroniczną) na kolejnych etapach publikacji:

 1. O przyjęciu tekstu do recenzji poinformujemy Autorów w ciągu 50 dni wysyłając informację na podany adres elektroniczny.
 2. O przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) poinformujemy autorów w ciągu 6 miesięcy.
 3. Tekst zostanie opublikowany w ciągu 24 miesięcy od momentu przyjęcia go do druku.

Zasady redakcyjne:

 1. W tekście nie podajemy inicjałów tylko pełne imiona autorów, do których się odwołujemy.
 2. Przy pierwszym użyciu podajemy pełne brzmienie nazwy, a w nawiasie skrót, którym możemy posługiwać się w dalszej części tekstu.
 3. Cytaty: w tekście wyodrębniamy cudzysłowami; cytaty wewnątrz cytatu zaznaczamy « »; ingerencje autora w cytacie zaznaczamy w nawiasie kwadratowym.
 4. Ilustracje, tabele i schematy powinny być numerowane i opatrzone tytułem. We wszystkich przypadkach wskazać należy źródło (inicjał imienia,nazwisko, tytuł, miejsce i rok wydania, numer strony).
 5. Zwroty obcojęzyczne wyróżniamy w tekście kursywą.
 6. Przypisy należy sporządzać według następującego wzoru:
 • W nawiasie kwadratowym wpisywane jest nazwisko autora, rok ukazania się publikacji oraz numery stron (oddzielone od roku wydania dwukropkiem i spacją).

Przykład:
Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku [Sztompka 2002: 11-12].

 • W przypadku gdy nazwisko autora lub rok publikacji pojawia się w tekście jako fragment zdania w nawiasach wpisujemy tylko brakujące informacje:

Przykład:
Według Sztompki [2002: 11-12] socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku.

 • Jeżeli publikacja posiada 2 autorów podajemy ich nazwiska oddzielone są przecinkiem:

Przykład:
Socjologia jest to nauka zajmująca się badaniem współżycia społecznego, jego materialnych i niematerialnych wytworów, czynników powodujących ich powstawanie [Januszek, Sikora 2008: 37-39].

 • Gdy publikacja posiada trzech, czterech lub pięciu autorów, w pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich, a przy następnych jedynie pierwszego zastępując pozostałych skrótem „i in.”:

Przykład:
Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość [Szacka, Sztompka, Turner 2002: 13-14].

Kolejne cytowanie:
Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku [Szacka i in. 2002: 13-14].

 • Cytowanie jednocześnie dwóch lub więcej publikacji różnych autorów: autorów wymieniamy w kolejności alfabetycznej, oddzielając odniesienia do ich publikacji średnikiem.

Przykład:
Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość [Berger 2010: 34; Sztompka 2002: 12-13].

 • Cytowanie dosłowne:

Gdy przytaczany fragment ma ponad 40 słów, należy umieścić go w osobnym akapicie z wcięciem (5 spacji), bez cudzysłowu oraz tekst powinien być poprzedzony i zakończony wolnym wierszem. Gdy przytaczany fragment jest krótszy niż 40 słów, należy umieścić go w linii właściwego tekstu, w cudzysłowie.

Przykład:
Sztompka [2002: 11] twierdzi, „że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku”.

Przykład:
Sztompka [2002: 11] następująco wyjaśnia czym jest socjologia:

     Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku. Nazwę „socjologiaʺ wprowadza w 1838 roku francuski filozof Auguste Comte, budując zbitkę pojęciową z łacińskiego socius (zbiorowość, społeczeństwo) i greckiego logos (mądrość, wiedza). W połowie wieku pierwsze książki mające w tytule termin „socjologiaʺ pisze brytyjski myśliciel Herbert Spencer. Ale musiał upłynąć cały wiek XIX, zanim socjologia pojawiła się jako uznana dyscyplina akademicka nauczana na uniwersytetach.

Jednak Giddens [1998: 114] postrzega socjologię w inny sposób.

 • Gdy powołanie się na publikację ma pośredni charakter:

Należy podać dane źródła pierwotnego, następnie  wyrażenie „za”, a na końcu dane źródła wtórnego, w którym podane zostało źródło pierwotne.

Przykład:

[Sztompka, Turner 2002: 24, za: Szacka 2005: 73-74]

 • Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię sporządzoną w oparciu o następujące zasady:
 1. Tytuł „Bibliografia” wyrównany do lewego marginesu.
 2. Bibliografia tworzona jest na osobnej stronie, na końcu dokumentu, przed załącznikami.
 3. Pozycje bibliograficzne zapisujemy przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, przy czym decyduje pierwsza litera nazwiska autora
 4. Każdą nową pozycję zaczynamy bez wcięcia wyrównanie do lewego marginesu, a kolejne wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z wcięciem 5 spacji.
 5. Format bibliografii:

Książka
Nazwisko autora Inicjał imienia. (rok), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania.

Giddens A. (1998), Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Książka (więcej niż dwóch autorów)
Bobowski K., Kowalski P. i Nowak A. (2001), Potoczne teorie dotyczące emocji, Wydawnictwo XYZ, Warszawa.

Rozdział lub fragment książki
Nazwisko I. (rok), Tytuł rozdziału, w: Nazwisko I. (red.), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania.

Sztompka P. (2002), Socjologia i społeczeństwo, w: Sztompka P. (red.), Niestabilność wzrostu gospodarczego, Znak, Kraków.

Artykuł w czasopiśmie drukowanym
Nazwisko I. (rok), Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma", nr (tom).

Bartkowski J. (2010), Zachowania wyborcze Pomorzan, "Studia Socjologiczne", nr 3 (198).

Artykuł w wersji elektronicznej
Nazwisko I. (rok), Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma"nr (tom).

Słowińska K. (2010), Społeczny świat hodowców gołębi pocztowych, "Przegląd Socjologii Jakościowej", nr 6, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume14/PSJ_monografie_7.pdf, 12.04.2019.